Cài đặt phần mềm tiện ích khác

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Cài đặt >

Cài đặt phần mềm tiện ích khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Trên đĩa CD-ROM còn có bộ cài đặt của một số phần mềm tiện ích khác.

-       Để có thể cài đặt các phần mềm này, nhấn chuột vào nút <<Phần mềm tiện ích>> trên màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM.

image15

-       Khi đó, người dùng có thể thấy được danh sách các phần mềm tiện ích. Nhấn chuột vào tên của phần mềm cần sử dụng để thực hiện cài đặt phần mềm đó vào máy tính.

image16

Thông tin về các phần mềm trên màn hình

Bộ gõ tiếng Việt UniKey

Cài đặt bộ gõ tiếng Việt UniKey

Nén/Giải nén 7-Zip

Cài đặt chương trình 7-Zip để nén và giải nén

Foxit Reader

Cài đặt chương trình Foxit Reader để đọc tài liệu có dạng tệp là: .pdf

MISA Remote Support

Cài đặt chương trình Teamviewer

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC