Điều chỉnh TSCĐ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tài sản cố định > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Điều chỉnh TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt, thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Điều chỉnh TSCĐ

-Kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” và chọn loại chứng từ cần thêm, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image465 trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần thêm.

image565

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài sản

Hiển thị thông tin về Tài sản cố định được chọn

Diễn giải

Nội dung của phiếu điều chỉnh

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu Điều chỉnh TSCĐ)

Điều chỉnh giá trị

Trang cho phép NSD nhập những thông tin thay đổi về giá trị của TSCĐ bao gồm: nguyên giá mới của TSCĐ, hao mòn luỹ kế mới của TSCĐ, giá trị còn lại mới, giá trị khấu hao năm mới, số năm sử dụng mới và tỉ lệ khấu hao năm mới.

Chú ý: Nguyên giá điều chỉnh và hao mòn luỹ kế điều chỉnh được tự động cập nhật khi NSD nhập liệu những thông tin liên quan.

Điều chỉnh khác

Trang cho phép NSD nhập những thông tin thay đổi khác như: phòng ban sử dụng mới, tình trạng mới của TSCĐ và phụ kiện mới của TSCĐ.

Chú ý: NSD không thể thay đổi các thông tin như TK nguyên giá, TK hao mòn, TK nguồn và phân loại TSCĐ.

Diễn giải

Hiển thị nội dung khi NSD chọn TSCĐ cần điều chỉnh

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Đối tượng

Đối tượng của phiếu điều chỉnh TSCĐ

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Khoản chi xã

Thông tin về khoản chi xã liên quan

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

-       Nhập thông tin chứng từ, nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC