Điều chỉnh dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách > Ghi nhận chứng từ phát sinh >

Điều chỉnh dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong năm ngân sách, khi thực hiện điều chỉnh dự toán, thực hiện ghi nhận vào phần mềm như sau:

1. Điều chỉnh dự toán thu theo nội dung kinh tế

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT, tại màn hình Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT, nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình để thêm mới một chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT.

image401

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mẫu dự toán

Chọn mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế cần tổng hợp

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu dự toán thu

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán thu

Ngân sách nhà nước

Số dự toán ngân sách nhà nước được điều chỉnh

Tỉ lệ xã hưởng

Nhập tỉ lệ phần trăm ngân sách xã được hưởng

Ngân sách xã

Số dự toán ngân sách xã điều chỉnh (Cột Ngân sách xã = Cột Ngân sách nhà nước * Cột Tỉ lệ xã hưởng (%))

-       Chọn mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế cần nhập điều chỉnh dự toán chi theo nội dung kinh tế.

8 Lập chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo nội dung kinh tế theo cách nhập chi tiết từng chỉ tiêu

-       NSD nhập dự toán thu điều chỉnh chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách xã.

-       Dựa vào cột Tỉ lệ được hưởng đã được thiết lập tại phần Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, để tự động tính ra số dự toán thu điều chỉnh tại cột Ngân sách xã.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

2.Điều chỉnh dự toán thu theo mục lục ngân sách

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS, nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình, để thêm mới một chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS.

image363

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Chương

Chương điều chỉnh dự toán

Loại

Loại điều chỉnh dự toán

Khoản

Khoản điều chỉnh dự toán

Mục

Mục điều chỉnh dự toán

NSX

Số dự toán ngân sách xã cần điều chỉnh

NSNN

Số dự toán ngân sách nhà nước cần điều chỉnh

-       Tại phần Thông tin chung nhập Diễn giải, Ngày CT, Số CT.

-       Tại phần Thông tin chi tiết nhập Chương, Loại, Khoản, Mục, số tiền điều chỉnh dự toán thu.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

3.Điều chỉnh dự toán chi theo nội dung kinh tế

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT, tại màn hình Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT, nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình để thêm mới một chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT.

image442

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mẫu dự toán

Chọn mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế cần tổng hợp

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu dự toán chi

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán chi

Ngân sách nhà nước

Số dự toán ngân sách nhà nước được điều chỉnh

Tỉ lệ xã hưởng

Nhập tỉ lệ phần trăm ngân sách xã được hưởng

Ngân sách xã

Số dự toán ngân sách xã điều chỉnh (Cột Ngân sách xã = Cột Ngân sách nhà nước * Cột Tỉ lệ xã hưởng (%))

-       Chọn mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế cần nhập điều chỉnh dự toán chi theo nội dung kinh tế.

8 Lập chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo nội dung kinh tế theo cách nhập chi tiết từng chỉ tiêu

-       NSD nhập dự toán chi điều chỉnh chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách xã.

-       Dựa vào cột Tỉ lệ được hưởng đã được thiết lập tại phần Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, để tự động tính ra số dự toán thu điều chỉnh tại cột Ngân sách xã.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

4.Điều chỉnh dự toán chi theo mục lục ngân sách

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS, tại màn hình Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS, nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình, để thêm mới một chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS.

image409

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Chương

Chương điều chỉnh dự toán

Loại

Loại điều chỉnh dự toán

Khoản

Khoản điều chỉnh dự toán

Mục

Mục điều chỉnh dự toán

Số tiền

Số dự toán chi cần điều chỉnh

-       Tại phần Thông tin chung nhập Diễn giải, Ngày CT, Số CT.

-       Tại phần Thông tin chi tiết nhập Chương, Loại, Khoản, Mục, số tiền điều chỉnh dự toán chi.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC