In sổ sách, báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách >

In sổ sách, báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định kỳ, thực hiện in sổ sách, báo cáo về tình hình dự toán ngân sách. Bao gồm:

 

Báo cáo tổng hợp thu, chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế.

Báo cáo tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế.

Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã.

….

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC