Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tài sản cố định >

Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Khi thực hiện các nghiệp vụ thi chi tiền mặt, thực hiện in các chứng từ và cập nhật các sổ sách, báo cáo liên quan bao gồm:

Chứng từ ghi tăng TSCĐ

Chứng từ ghi giảm TSCĐ

Chứng từ khấu hao TSCĐ

Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

Bảng cân đối tài khoản (dòng TK 211, TK 214, TK 466)

Bảng tính hao mòn TSCĐ

Sổ tài sản cố định

Sổ cái một số TK: TK 211, TK 214, TK 466,…

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC