Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ >

Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Khi thực hiện các nghiệp vụ thi chi tiền mặt, thực hiện in các chứng từ và cập nhật các sổ sách, báo cáo liên quan bao gồm:

-Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
-Báo cáo tồn kho
-Sổ theo dõi CCDC

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC