Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền mặt >

Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Khi thực hiện các nghiệp vụ thi chi tiền mặt, thực hiện in các chứng từ và cập nhật các sổ sách, báo cáo liên quan bao gồm:

-Phiếu thu
- Phiếu chi
-Sổ chi tiết tiền mặt

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC