Lập phiếu chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền mặt > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Lập phiếu chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền mặt, thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-   Vào menu Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu

-Kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” và chọn loại chứng từ cần thêm, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image465 trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần thêm.

image500

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nhận

Hiển thị thông tin về người nhận tiền

Họ tên

Tên người nhận tiền

Địa chỉ

Địa chỉ người nhận tiền

TKKB

Thông tin về tài khoản kho bạc

Diễn giải

Nội dung của phiếu chi

Kèm theo

Số chứng từ kèm theo khi lập phiếu chi.

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu chi)

Số CT gốc

Số chứng từ gốc

Ngày CT gốc

Ngày chứng từ gốc

Định khoản

Chọn định khoản có sẵn trong chương trình

Diễn giải

Hiển thị nội dung của định khoản chọn sẵn hoặc NSD tự nhập liệu

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Đối tượng

Đối tượng nhận tiền của phiếu chi tiền

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Khoản chi xã

Thông tin về khoản chi xã liên quan

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

 

-       Nhập thông tin chứng từ, nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC