Thiết lập các danh mục

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền lương >

Thiết lập các danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương trong chương trình MISA Bamboo.NET, NSD cần phải khai báo một số thông tin về danh mục ban đầu gồm:

-       Danh mục Phòng ban

-       Danh mục Cán bộ.

-       Danh mục Biểu thuế TNCN

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC