Thiết lập các danh mục

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ >

Thiết lập các danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến Tiền gửi trong chương trình MISA Bamboo.NET, NSD cần phải khai báo một số thông tin về danh mục ban đầu gồm:

-       Danh mục Vật tư

-       Danh mục Công cụ dụng cụ

-       Danh mục Kho

-       Danh mục Đối tượng

-       Danh mục Cán bộ

-       Danh mục Phòng ban


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC