Lập phiếu thu

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Lập phiếu thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt, thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

1.Nhập mua bằng tiền mặt

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu nhập kho

-Trên màn hình danh sách Phiếu nhập kho, bấm <<Thêm>>, chọn Thêm Nhập mua bằng tiền mặt

4

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người giao

Hiển thị thông tin về người giao vật tư

Họ tên

Tên người giao đã khai báo

Địa chỉ

Địa chỉ người giao vật tư

Diễn giải

Nội dung của phiếu nhập kho

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu nhập kho)

Số CT gốc

Số chứng từ gốc

Ngày CT gốc

Ngày chứng từ gốc

Vật tư

Chọn vật tư cần nhập kho

Kho

Chọn kho chứa vật tư

Diễn giải

Hiển thị nội dung của định khoản chọn sẵn hoặc NSD tự nhập liệu

TK Nợ

Đã ngầm định Nợ TK 152

TK Có

Đã ngầm định Nợ TK 111

Số lượng

Số lượng vật tư nhập kho

Đơn giá

Đơn giá của một vật tư

Thành tiền

Thành tiền = Số lượng * Đơn giá

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Đối tượng

Đối tượng của phiếu nhập kho

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Khoản chi xã

Thông tin về khoản chi xã liên quan

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

 

-        Nhập các thông tin phiếu nhập. Bấm <<Cất>> để lưu lại chứng từ

 

2.Nhập mua bằng tiền gửi

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu nhập kho

-Trên màn hình danh sách Phiếu nhập kho, bấm <<Thêm>>, chọn Thêm Nhập mua bằng tiền gửi

6

 

-        Nhập các thông tin phiếu nhập. Bấm <<Cất>> để lưu lại chứng từ

 

3.Nhập khác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu nhập kho

-Trên màn hình danh sách Phiếu nhập kho, bấm <<Thêm>>, chọn Thêm Nhập khác

8

 

-        Nhập các thông tin phiếu nhập. Bấm <<Cất>> để lưu lại chứng từ

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC