Một số vướng mắc thường gặp khi sử dụng MISA Bamboo.NET 2015

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Một số vướng mắc thường gặp khi sử dụng MISA Bamboo.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

VẤN ĐỀ SỐ 1:

Nội dung

Do công việc giữa các bộ phận kế toán thường có liên quan chặt chẽ với nhau và đôi khi chồng chéo lẫn nhau mà đặc biệt là làm kế toán bằng máy vi tính thì điều này xảy ra thường xuyên đối với đơn vị có nhiều người cùng nhập số liệu hoặc một phát sinh có liên quan đến nhiều nghiệp vụ dễ gây phát sinh trùng lặp, làm cho số liệu trên sổ sách kế toán bị tăng lên gấp đôi.

Ví dụ: Rút tiền gửi kho bạc về quỹ hoặc đem tiền mặt đi gửi kho bạc.

Kế toán tiền mặt ghi Nợ TK111/Có TK 112 hoặc Nợ TK 112/Có TK 111

Đồng thời kế toán tiền gửi cũng ghi Nợ TK TK111/Có TK 112 hoặc Nợ TK 112/Có TK 111

Cách giải quyết

Trường hợp xuất quỹ tiền mặt gửi vào kho bạc hoặc rút tiền gửi kho bạc về quỹ sẽ liên quan tới cả  nghiệp vụ kế toán tiền mặt và kế toán tiền gửi kho bạc nhưng chỉ cần một bút toán định khoản. Vì vậy để tránh sự trùng lặp, NSD chỉ nên ghi một bút toán duy nhất trong phần thu, chi tiền mặt.

VẤN ĐỀ SỐ 2:

Nội dung

Khi nhập liệu trên các màn hình trong menu Nghiệp vụ thường xuất hiện các thông báo như:

"Chưa chọn người nộp."

"Chưa chọn TSCĐ."

"Chưa nhập Kho."

"Chứng từ chưa có bút toán định khoản."

"Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Quỹ. Ghi sổ không thành công."

Cách giải quyết

Thông báo trên thường xuất hiện khi NSD chưa có thông tin trong các ô nhập liệu cần thiết. Chính vì thế NSD cần phải nhập thông tin cho các ô này. Nếu trường hợp chưa có thông tin cần nhập thì phải khai báo thêm.

-       Đối với TK Nợ, TK Có khai báo trong Khai báo\Hệ thống tài khoản.

-       Đối tượng công nợ có thể thêm mới bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng image748 ngay tại ô nhập liệu đối tượng; hoặc trên thanh công cụ chọn Tiện ích\Thêm Đối tượng; hoặc khai báo trong Danh mục\Danh sách đối tượng.

-       Chương được khai báo thêm và đánh dấu là được sử dụng cho đơn vị trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Loại khoản được chọn đánh dấu là Được sử dụng cho đơn vị trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Mục/Tiểu mục thu được khai báo thêm trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục thu.

-       Mục/Tiểu mục chi được khai báo thêm trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục chi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC