Phiên bản R19

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R19

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Cập nhật thay đổi mức lương tối thiểu từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016 Theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội

Từ phiên bản này, phần mềm cập nhật thay đổi mức lương tối thiểu từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng theo nghị quyết số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016, áp dụng từ 01/05/2016.

Theo đó trong Hệ thống\Tùy chọn\Tiền lương, thông tin Mức lương tối thiểu được cập nhật thành 1.210.000.

R19-2

Khi thêm mới bảng lương từ phiên bản R19, mức lương tối thiểu là 1.210.000 đồng, do đó các khoản lương có công thức tính liên quan đến lương tối thiểu đều được tính theo mức mới 1.210.000 đồng.

Đối với các bảng lương đã lập từ các phiên bản trước, số liệu không thay đổi.

Lưu ý: Nếu đơn vị có nhu cầu tính lại lương của bảng lương đã lập các tháng trước, thì cần sửa lại mức lương tối thiểu về 1.150.000 đồng để đảm bảo tính đúng đắn. Sau khi tính lại lương xong, đơn vị có thể nhập lại mức lương tối thiểu đúng là 1.210.000 đồng để áp dụng cho các bảng lương sau.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng có lặp lại tiêu đề chữ ký ở các trang và hiển thị dòng cộng mang sang khi có từ 2 trang trở lên theo yêu cầu kiểm soát số liệu của kho bạc

Hiện tại phần mềm đã cho phép tùy chọn Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở các trang. Từ phiên bản này, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn Cộng mang sang trên Tham số báo cáo khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước.

Tùy chọn Cộng mang sang được bổ sung trên mẫu chuẩn theo QĐ 759 và mẫu tùy chỉnh.

R19-11

 

Khi tích vào Cộng mang sang không tích Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở các trang:

oTrang 1: Hiển thị dòng Cộng mang sang ở cuối trang

oTừ trang 2: Hiển thị dòng Mang sang ở đầu trang và dòng Cộng mang sang ở cuối trang.

Dòng Mang sang thể hiện số liệu Cộng mang sang ở trang liền trước

Dòng Cộng mang sang thể hiện số cộng lũy kế từ đầu đến hết trang đó.

oTrang cuối: Hiển thị Mang sang và Tổng cộng, trong đó Tổng cộng là tổng lũy kế từ trang 1 đến hết trang cuối.

 

R19-9

Khi tích vào Cộng mang sang, đồng thời tích Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở các trang:

oTrang 1 không thay đổi

oCác trang sau hiển thị Mang sang và Tổng cộng

Dòng Mang sang thể hiện số tổng lũy kế từ trang 1 đến trang liền kề trước đó.

Tổng cộng: Hiển thị tổng lũy kế từ trang 1 đến hết trang cuối.

R19-10

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được Bảng kê chi ngân sách (Đặc thù Đầm Dơi) có chọn được nguồn, khoản in và kỳ in báo cáo phục vụ yêu cầu lưu trữ chứng từ tại đơn vị

Phần mềm đã hỗ trợ in Bảng kê chi ngân sách (Đặc thù Đầm Dơi). Tuy nhiên chỉ in được theo khoảng thời gian nhất định, chưa cho phép in theo từng nguồn, từng khoản.

Từ phiên bản này, phần mềm bổ sung thêm tham số Nguồn, Khoản trên Tham số báo cáo để kế toán có thể tùy chọn khi in Bảng kê chi ngân sách (Đặc thù Đầm Dơi)

 

R19-1

Các tùy chọn Tất cả, Tổng hợp, Tùy chọn:

oNếu chon Tất cả: Nguồn và Khoản đều mặc định là Chọn tất

oNếu chọn Tổng hợp: Nguồn sẽ hiển thị Tổng hợp, Khoản hiển thị giá trị được chọn trong lần in gần nhất.

oNếu chọn Tùy chọn: Nguồn và Khoản hiển thị giá trị được chọn trong lần in gần nhất.

Với tham số Nguồn:

oNguồn Tổng hợp: Báo cáo hiển thị thành 1 bảng, cộng gộp các nguồn như các phiên bản trước.

oNguồn Chọn tất: Báo cáo hiển thị lần lượt theo tính chất nguồn, mỗi tính chất nguồn hiển thị thành 1 báo cáo.

oChọn nguồn cụ thể: Báo cáo hiển thị phát sinh của riêng nguồn được chọn

Với tham số Khoản:

oKhoản Chọn tất: Báo cáo hiển thị tất cả các khoản theo thứ tự từ nhỏ đến lớn vào cột K như các phiên bản trước.

oChọn khoản cụ thể: Báo cáo chỉ hiển thị số liệu của khoản được chọn, mã khoản vẫn hiển thị trên cột K như các phiên bản trước.

Ví dụ: Với tham số Nguồn ngân sách xã tự chủ, khoản 461 thì báo cáo hiển thị như hình:

R19-3

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in báo cáo B09-X chi tiết từng hoạt động (quỹ tiền) để đáp ứng yêu cầu kho bạc

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép in báo cáo B09-X: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại KBNN theo từng quỹ tiền. Đồng thời cho phép tùy chọn Nhập số liệu tại KBNN.

Theo đó, trên Tham số báo cáo:

oBổ sung thêm tùy chọn Nhập số liệu tại KBNN

R19-7

Nếu tích chọn Nhập số liệu tại KBNN:

Có thể nhập các thông tin Số dư đầu kỳ, Phát sinh tăng trong kỳ, Phát sinh giảm trong kỳ, Số dư cuối kỳ.

Các số liệu đã nhập sẽ hiển thị trên cột Số liệu tại kho bạc trên báo cáo.

Cột Chênh lệch trên báo cáo bằng hiệu số Số liệu tại đơn vịSố liệu tại kho bạc.

R19-12

Nếu không tích chọn Nhập số liệu tại KBNN:

Không nhập liệu được các thông tin Số dư đầu kỳ, Phát sinh tăng trong kỳ, Phát sinh giảm trong kỳ, Số dư cuối kỳ.

Cột Số liệu tại kho bạcChênh lệch trên báo cáo để trống.

R19-13

oBổ sung tùy chọn Quỹ tiền.

Trường hợp có nhu cầu in báo cáo theo Quỹ tiền, kế toán thực hiện như sau:

Bước 1: Thiết lập tài khoản tiền gửi chi tiết theo quỹ tiền

o Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản

o Tích đúp tài khoản cần chi tiết theo quỹ tiền, ví dụ: 1128

o Tích ô Quỹ tiền và nhấn Cất.

R19-4

 

Bước 2: Khi nhập liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi như: Thu tiền gửi, Chi tiền gửi... kế toán cần chọn Quỹ tiền trên chứng từ. Ví dụ trên chứng từ Chi tiền gửi như sau:

R19-5

 

Bước 3: Khi in báo cáo, chọn đúng Quỹ tiền cần xem.

R19-6

 

Báo cáo thể hiện như hình:

R19-8

 

 

Lưu ý: Trường hợp không có nhu cầu in báo cáo theo Quỹ tiền, kế toán chọn Quỹ tiềnTổng hợp.