Làm thế nào để xem được tài liệu, phim HDSD của phần mềm MISA Bamboo.NET 2015?

Navigation:  Cách đọc và khai thác HDSD >

Làm thế nào để xem được tài liệu, phim HDSD của phần mềm MISA Bamboo.NET 2015?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách 1: Đăng nhập vào phần mềm MISA Bamboo.NET 2015. Sau đó vào menu Trợ giúp\Nội dung trợ giúp:

 

R13-10

Cách 2: Đang ở màn hình giao diện liên quan đến nghiệp vụ cần xem trên phần mềm nhấn phím F1 hoặc nhấn vào nút Giúp ngay trên màn hình đó

 

R13-11