Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng công cụ dụng cụ (mua mới, nhận cấp phát, điều chuyển), thực hiện ghi tăng CCDC trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu ghi tăng CCDC

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

image544

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Phòng ban

Hiển thị thông tin về Phòng ban nhận CCDC

Tên Phòng

Tên phòng nhận CCDC

Diễn giải

Nội dung của phiếu ghi tăng CCDC

TK Nợ

Ghi tài khoản nợ tài khoản ghi tăng công cụ dụng cụ

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu ghi tăng)

CCDC

Mã CCDC cần ghi tăng

Diễn giải

Tên CCDC cần ghi tăng. NSD có thể nhập nội dung liên quan đến dòng chứng từ tại đây.

TK Nợ

Hạch toán tài khoản ghi tăng CCDC (Nợ TK 005)

Số lượng

Số lượng CCDC ghi tăng

Đơn giá

Đơn giá của một CCDC

Thành tiền

Thành tiền = Số lượng * Đơn giá

Phòng ban

Thông tin về Phòng ban được ghi tăng CCDC

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

-       Nhập thông tin chứng từ, nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC