Thiết lập các danh mục

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền mặt >

Thiết lập các danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến Tiền mặt trong chương trình MISA Bamboo.NET, NSD cần phải khai báo một số thông tin về danh mục ban đầu gồm:

-       Danh mục Đối tượng

-       Danh mục Cán bộ.

-       Danh mục Quỹ tiền

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC