Lập phiếu thu

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tài sản cố định > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Lập phiếu thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi phát sinh nghiệp vụ mua mới hoặc nhận cấp phát, điều chuyển tài sản cố định đưa vào sử dụng, thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-   Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Ghi tăng TSCĐ

-Kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” và chọn loại chứng từ cần thêm, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image465 trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần thêm.

image559

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài sản

Hiển thị thông tin về Tài sản cố định được chọn

Diễn giải

Nội dung của phiếu ghi tăng TSCĐ

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu Ghi tăng TSCĐ)

Thông tin khấu hao

Trang hiển thị thông tin khấu hao của TSCĐ, bao gồm các thông tin như: nguyên giá của TSCĐ, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại của TSCĐ, giá trị khấu hao mỗi năm,...

Thông tin khác

Trang hiển thị các thông tin khác liên quan đến TSCĐ, bao gồm các thông tin như: phòng ban sử dụng TSCĐ, TK nguyên giá TSCĐ, TK hao mòn TSCĐ, TK nguồn kinh phí hình thành TSCĐ,...

Diễn giải

Hiển thị nội dung khi NSD chọn TSCĐ cần ghi tăng

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Đối tượng

Đối tượng của phiếu ghi tăng TSCĐ

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Khoản chi xã

Thông tin về khoản chi xã liên quan

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

 

-       Nhập thông tin chứng từ, nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC