Khi tạo mới dữ liệu, phần mềm báo "Thư mục... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu..." thì tôi phải làm thế nào?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Khi tạo mới dữ liệu, phần mềm báo "Thư mục... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu..." thì tôi phải làm thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ:

Khi tạo mới dữ liệu kế toán, sau khi chọn thư mục lưu dữ liệu, phần mềm thông báo "Thư mục... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu dữ liệu" (như hình dưới đây), vậy tôi phải làm thế nào?

Trả lời:

Nguyên nhân:

Do thư mục chọn để lưu dữ liệu đang cài đặt thuộc tính nén, nên không thể lưu dữ liệu

Cách khắc phục:

Cách 1: Chọn lưu dữ liệu ra một thư mục khác.

Cách 2: Bỏ thuộc tính nén của thư mục đang chọn lưu dữ liệu theo các bước sau:

Thư mục đang có thuộc tính nén là thư mục có tên màu xanh:

ch6

Chọn thư mục đang có thuộc tính nén, nhấn chuột phải, chọn Properties

R17-08

Sau khi chọn Properties, tiếp tục làm theo các bước như hình dưới đây là bỏ thuộc tính nén thành công.

R17-07

 

Sau khi bỏ thuộc tính nén của thư mục, thực hiện tạo lại dữ liệu kế toán là được.