Làm thế nào để xem và tải được phim HDSD ?

Navigation:  Cách đọc và khai thác HDSD >

Làm thế nào để xem và tải được phim HDSD ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn xem phim hướng dẫn sử dụng

Mỗi trang hướng dẫn nghiệp vụ đều có hướng dẫn đi kèm. Mỗi đoạn phim được sử dụng để hướng dẫn cách thao tác nghiệp vụ hoặc chức năng cụ thể trên MISA Bamboo.NET 2015. Phim được nhúng thằng vào từng trang hướng dẫn, chỉ cần chọn nghiệp vụ hoặc chức năng cần tra cứu, ở mục Xem phim hướng dẫn tương ứng thì nhấn nút Play trên đoạn phim đã chọn.


Hướng dẫn tải phim hướng dẫn sử dụng

Tại mục download phim hướng dẫn, nhấn vào Tại đây:

R13-9

 

Trình duyệt sẽ chuyển sang Trang Vimeo cho phép người xem download phim hướng dẫn sử dụng, thực hiện theo các bước như sau:

R13-12